Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

W tym tygodniu dwie dyskusje na temat planów miejscowych

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na dwie dyskusje publiczne dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny na Łostowicach i Maćkowych.

A
A

Dyskusje odbędą się o godz. 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro, budynek z windą i podjazdem dla wózków). Pierwsza, 12 czerwca, będzie dotyczyć planu Cmentarz Łostowicki – część wschodnia. Na 13 czerwca zaplanowano dyskusję na temat projektu planu Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej.

 

W granicach obszaru objętego projektem planu Cmentarz Łostowicki – część wschodnia znajduje się cmentarz, a także nieużytek, na którym jest planowana niewielka rozbudowa nekropolii. Ponadto na terenie tym znajdują się: fragmenty dróg, parking, zieleń nieurządzona i budynki produkcyjno-usługowe. Głównym celem sporządzenia planu jest powiększenie Cmentarza Łostowickiego, co stanowi realizację celu publicznego zgodnego z „Analizą programowo-przestrzenną potrzeb terenowych na miejsca cmentarne dla mieszkańców Gdańska”. Celem sporządzenia planu jest także korekta linii rozgraniczających pasa drogowego ulicy Łostowickiej, opierająca się na aktualnym podziale nieruchomości, a także niewielka korekta granic Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. Plan wprowadza różnego rodzaju formy ochrony zieleni oraz naturalnego ukształtowania. W nowej części cmentarza ma zostać uzupełniony i przedłużony szpaler drzew. W projekcie planu fragment pasa drogowego alei Armii Krajowej, nieprzydatnego na cele komunikacyjne, przeznaczono na usługi. Natomiast na terenach położonych na północ od cmentarza dopuszczono zabudowę mieszkaniową (dostosowaną do istniejącej struktury urbanistycznej). Plan miejscowy Cmentarz Łostowicki – część wschodnia po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w marcu bieżącego roku. Uwagi, które wpłynęły w tym czasie, zostały częściowo uwzględnione.

 

Projekt planu Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej dotyczy terenu, który obecnie jest niezagospodarowany (w większości zajmują go nieużytki). Celem sporządzenia planu jest umożliwienie budowy kościoła z plebanią, domem rekolekcyjnym i parafialną salą spotkań. W projekcie wskazano tereny przeznaczone pod funkcję sakralną. Lokalizację kościoła z wieżą wyznaczono w części południowej, na wzniesieniu. Ustalając nieprzekraczalne linie zabudowy, maksymalnie odsunięto bryłę od istniejącej zabudowy, jednocześnie umożliwiając urządzenie niewielkiego placu przed kościołem. W części północnej podtrzymano dotychczasowe przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe z wydzielonym ciągiem pieszym i placem publicznym. Wprowadzone zapisy, określające m.in. wielkość i zasady kształtowania powierzchni usługowej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej, pozwolą na realizację dobrze skomunikowanego, atrakcyjnego ośrodka usługowego, stanowiącego miejsce spotkań dla mieszkańców. Teren na wzniesieniu przeznaczono pod zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą, która została włączona do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. Ponadto na wzgórzu wyznaczono punkt widokowy i ograniczono wysokość zabudowy w granicach korytarza widokowego. Wprowadzono też szereg zapisów mających na celu wykorzystanie rzeźby terenu przy kształtowaniu zabudowy. W projekcie wyznaczono ciągi piesze łączące m.in. ośrodek usługowy i przystanki autobusowe z nowymi terenami mieszkaniowymi i rekreacyjnymi oraz zaplanowaną poza wschodnią granicą planu szkołą. 

 

Wyłożenie planów do 3 lipca

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 3 lipca. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/cmentarz-lostowicki-czesc-wschodnia, http://www.brg.gda.pl/plany/plan/mackowy-kosciol-w-rejonie-ulicy-czerskiej oraz na bip.brg.gda.pl.

 

Zgłaszanie uwag – do 17 lipca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 17 lipca 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

 

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska