Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zapoznaj się z projektami miejscowych planów zagospodarowania

W siedzibie Biura Rozwoju Gdańska można zapoznać się z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekty wraz z prognozami oddziaływania na środowisko wyłożone są do publicznego wglądu do 30 września.

A
A

W siedzibie Biura Rozwoju Gdańska można zapoznać się z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekty wraz z prognozami oddziaływania na środowisko wyłożone są do publicznego wglądu do 30 września.

Projekt planu Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej obejmujący obszar położony na Niedźwiedniku w rejonie ulic Słowackiego, Podkarpackiej i Góralskiej, na zachód od planowanego przystanku tzw. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Projekt planu Matemblewo – część centralna obejmujący obszar ograniczony: od południa – ulicą Matemblewską; od północy – ulicą Waldorffa (której odcinek wchodzi w obszar planu); od wschodu – ulicą Potokową i dawnym wyrobiskiem żwiru; od zachodu – zabudową mieszkaniową i usługową .

Projekt planu Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Kościerską; od wschodu – ulicą Bytowską; od południa – granicą działki nr 78 obr. 10; od zachodu – granicą działki nr 77 obr. 10.

Projekt planu Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej obejmujący obszar ograniczony: od północy – ciągiem pieszym łączącym ulicę Czyżewskiego z Aleją Grunwaldzką; od wschodu – Aleją Grunwaldzką; od południa – ulicą Opacką; od zachodu – terenem TVP Gdańsk.

Projekt planu PKM – odcinek Strzyża i Brętowo północ położony w granicach jednostek pomocniczych Brętowo, Strzyża, Wrzeszcz Górny, VI Dwór, obejmujący odcinek dawnej linii tzw. kolei kokoszkowskiej, od rejonu ulicy Hubala do rejonu wiaduktu trasy PKM nad ulicą Rakoczego.

Projekt planu PKM – odcinek Brętowo południe położony w granicach jednostki pomocniczej Brętowo, obejmujący odcinek dawnej linii tzw. kolei kokoszkowskiej, od rejonu ulicy Dolne Migowo, do rejonu przejścia pod linią kolejową na przedłużeniu ulicy Wołkowyskiej.

Projekt planu PKM – odcinek Wrzeszcz obejmujący fragment układu torowego PKP z linią magistralną i linią SKM, na odcinku od alei Żołnierzy Wyklętych do granicy z dzielnicą Gdańsk – Oliwa oraz odcinek dawnej linii tzw. kolei kokoszkowskiej do rejonu alei Grunwaldzkiej.

Projekt planu PKM – odcinek VII Dwór i Strzyża obejmujący odcinek dawnej linii tzw. kolei kokoszkowskiej, od rejonu alei Grunwaldzkiej do granicy osiedla VII Dwór z lasem w granicach TPK oraz teren projektowanego przystanku PKM Gdańsk - Strzyża.

Projekt planu PKM – odcinek Staw Wróbla obejmujący nasyp i wykop dawnej linii tzw. kolei kokoszkowskiej na odcinku od rejonu ulicy Wołkowyskiej do rejonu nowoprojektowanego wiaduktu trasy PKM zlokalizowanego na zachód od Stawu Wróbla oraz teren projektowanego przystanku PKM Gdańsk Jasień wraz z towarzyszącym mu węzłem integracyjnym

Projekt planu PKM – odcinek Kiełpinek Wschód obejmujący nasyp i wykop dawnej linii tzw. kolei kokoszkowskiej na odcinku od rejonu nowoprojektowanego wiaduktu trasy PKM zlokalizowanego na zachód od Stawu Wróbla do rejonu ulicy Tanecznej.

Projekt planu PKM – odcinek Kiełpinek Zachód obejmujący nasyp i wykop dawnej linii tzw. kolei kokoszkowskiej na odcinku od rejonu ulicy Tanecznej do Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta oraz tereny projektowanego przystanku PKM Gdańsk Kiełpinek.

Projekt planu PKM – odcinek Klukowo obejmujący tereny położone w rejonie ulic Słowackiego i Spadochroniarzy do granicy miasta z gminą Żukowo

Z projektami planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zapoznać można się w siedzibie BRG, ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. Projekty planów wraz z prognozą dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach planów miejscowych odbędą się:

17 września, o godz. 17.00 – projekt planu Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej

22 września, o godz. 17.00 – projekt planu Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej

24 września, o godz. 17.00 – projekty planów:

PKM – odcinek Strzyża i Brętowo północ,

PKM – odcinek Brętowo południe,

PKM – odcinek Wrzeszcz,

PKM – odcinek VII Dwór i Strzyża,

PKM – odcinek Staw Wróbla,

PKM – odcinek Kiełpinek Wschód,

PKM – odcinek Kiełpinek Zachód,

PKM – odcinek Klukowo.

25 września, o godz. 17.00 – projekt planu Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej

29 września, o godz. 17.00 – projekt planu Matemblewo – część centralna

Zainteresowanych zapraszamy do udziału!

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać:

w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2014 roku

na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk,

lub

w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

W czasie wyłożenia projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone:

w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2014 roku

w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

ustnie do protokołu, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (pokój nr 401) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl

(!) Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Anna Dobrowolska / Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)